Autres brèves

Recherche

Op 22 maart 2011 werd in het Bulletin der Aanbestedingen de openstelling gepubliceerd van de overheidsopdracht tot selectie van een architectuur- en scenografieproject voor de renovatie van het gebouw van de oude Maalderij van Anderlecht aan Demetskaai 23 in Anderlecht. In een eerste fase van de procedure zullen 3 tot 6 kandidaten worden gekozen tegen midden mei 2011. Vervolgens zal in een tweede fase het beste ontwerp worden uitgekozen
AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Diensten AFDELING I.
AANBESTEDENDE DIENST I.1)
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Anderlecht Moulart SCFS Raadsplein 1 , Brussel, 1070 , BE. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Andere Anderlecht Moulart SCFS Scheikundigestraat 34-36, 1070, Brussel, BE. Contactpersoon : Dhr. José Menéndez. Tel : +32 25290000. E-Mail : info@portsud.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Andere Anderlecht Moulart SCFS Scheikundigestraat 34-36.1070.Brussel.BE. Contactpersoon : José Menéndez. Tel : +32 25290000. E-Mail : info@portsud.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Andere Anderlecht Moulart SCFS Scheikundigestraat 34-36, 1070, Brussel, BE. Contactpersoon : José Menéndez. Tel : +32 25290000. E-Mail : info@portsud.be I.2) TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN Type aanbestedende overheid : Publiekrechtelijke instelling De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : Uitvoeren van het ontwerp voor de renovatie en de verbouwing van het gebouw van de oude maalderij van Anderlecht aan de oever van het kanaal om daarin te huisvesten : -een Onthaalruimte voor KMO (ong. 3.000 m²). II.1.2) Type opdracht (diensten) : 12. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussels Hoofdstedelijk Gewest NUTS code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : een overheidsopdracht II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : Het project bestaat uit de realisatie van een gemengd project met het onthaal van ondernemingen en een duidingscentrum in verband met de bijzondere aspecten van de stadswijken langs het kanaal, in de gebouwen gelegen aan Fernand Demetskaai 23 in 1070 Anderlecht. De gebouwen bestaan uit de oude maalderij Moulart en dateren uit 1903 en 1940. De gevels en daken staan ingeschreven op de bewaarlijst. De KMO-ruimtes moeten uitgebouwd worden op ong. 3.000 m² met ongeveer 15 modules van 100 tot 600 m². Deze ruimtes worden georganiseerd volgens de klassieke principes : contract van lange termijn, gebruiksautonomie, modulaire opbouw en flexibele aanpassingsmogelijkheden. Het duidingscentrum gewijd aan de bijzondere aspecten van de stadswijken langs het kanaal moet ong. 1.000 m² bestrijken. Het bevat een ruimte met uitleg over meerdere thema’s (ecosysteem, cultuur, industriële geschiedenis, mobiliteit, innovatie en ondernemingen). De architect moet nauw samenwerken met een museumkundige die gemachtigd wordt door de opdrachtgever om de precieze inhoud en de concrete behoeften van het centrum te bepalen. Het gaat erom een dynamische stadsruimte te creëren en het patrimonium te belichten door er de twee activiteiten en hun gebruikers te laten samenleven in een gezellig, multifunctioneel en gedeeld geheel. Er wordt bijzondere aandacht gehecht aan een landschaps- en stedenbouwkundige visie die het mogelijk maakt om het project in verband te brengen met de gebouwen in de buurt en de andere onderdelen van het landschap rond het kanaal. Van de ontwerper wordt verwacht dat hij zich nauwkeurig houdt aan een methode voor het verzekeren van deelname en overleg. Zo kan hij bijdragen tot een vertrouwde, vriendschappelijke en positieve perceptie van de infrastructuur bij het beoogde publiek, zowel lokaal als extern. Publications/Publicaties On Line Page 1 of 8 http://www.publicationsonline.be/as.... 22/03/2011 De opdracht omvat alle werken voor het ontwerp, de architectuur, de inrichting, de stedenbouwkundige aspecten, het landschap, de bouw, de akoestiek, adviezen wat betreft de energieprestaties van de gebouwen en de coördinatie van veiligheid en gezondheid in een multidisciplinair team (vereniging en/of onderaanneming). De opdracht van de projectauteur aan wie de opdracht zal worden gegund, heeft betrekking op : oHet ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie op het gebouw en zijn context om de vereiste relaties te bepalen die ontwikkeld moeten worden in samenhang met de activiteiten en de vereiste stedenbouwkundige aanpassingen om daartoe te komen. oHet ontwikkelen van een landschapsvisie die rekening houdt met de specifieke eigenheid van het kanaal, van de vallei, de infrastructuren en de bestaande en toekomstige stadsmorfologie oDe ontwikkeling van een geïntegreerd ontwerp qua architectuur en inrichting die de complementariteit laat bestaan tussen de functies Bedrijf en Duidingscentrum. oDe integratie van technische gegevens om daartoe te komen, namelijk : stabiliteit, speciale technieken, beperkingen wat betreft duurzame ontwikkeling en budgettaire beperkingen. oDe integratie van een sociale dimensie in het project via onder meer enerzijds een proces waarbij de doelgroep betrokken is (ondernemingen en bezoekers) evenals de bestaande verenigingen, en de pedagogische structuren waarmee samengewerkt zou kunnen worden en anderzijds via het gebruik van procedures voor maatschappelijke clausules en voorbehouden wat integratie betreft Het totale budget voor de werken mag niet hoger zijn dan 6.336.000 euro exclusief BTW. Dit bedrag omvat alle erelonen. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de ruimte voor KMO’s en het duidingscentrum volgens de verhouding 75% / 25%. De infrastructuur moet tegen 1 januari 2014 operationeel zijn. Het naleven van het maximumbudget en de opgelegde termijnen in verband met een Europese subsidie is imperatief. II.1.6) CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 71000000 II.1.8) Verdeling in percelen : Neen. Moeten offertes worden ingediend voor : 0. II.1.9) Varianten worden aanvaard : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet in orde zijn met de sociale zekerheid en desgevallend de bestaanszekerheid. Indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de wet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers wordt de kandidaat vrijgesteld van het voorleggen van het RSZ-attest beoogd in artikel 69bis, § 1 en §2.2° van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg overgaan tot de controle van de situatie van de kandidaat wat betreft de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en desgevallend de bestaanszekerheid. De buitenlandse inschrijver overhandigt een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken ten laatste op de dag vr de limietdatum voor ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de Sociale Zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring vr een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land. Indien hij geen (onderworpen) personeel tewerkstelt, moet de kandidaat bij zijn inschrijvingsdossier een verklaring op woord van eer toevoegen waarin dat feit bevestigd wordt. Bij een feitelijke vereniging tussen meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen worden de hierboven gevraagde inlichtingen geleverd of gecontroleerd, desgevallend, voor elk van de leden van deze vereniging. III.2.3) Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaat moet door de onderstaande middelen het bewijs leveren dat hij minstens over de volgende bekwaamheden beschikt : architectuur, inrichting en ontwerpen van musea, bekwaamheid voor het uitvoeren van een renovatie/verbouwing van een patrimoniaal gebouw en een functionele organisatie van de ruimtes, het vermogen om een identiteit over te brengen op het project en zijn omgeving, integratie in stad en landschap, didactische inrichting. Hij moet zijn vaardigheden rechtvaardigen door middel van de Publications/Publicaties On Line Page 2 of 8 http://www.publicationsonline.be/as.... 22/03/2011 volgende documenten :
- het voorleggen van een open nota waaruit blijkt ode redenen waarom de kandidaat wenst mee te dingen naar de opdracht en de context waarin deze zal uitgewerkt worden. ode samenstelling van het team waarmee hij op deze inschrijving wil reageren en de rolverdeling (organisatieschema) met vermelding van het type vereniging en de contractuele relaties tussen de partners (tijdelijke vereniging, gezamenlijke groepering, solidaire groepering, onderaanneming, .). ode kandidaat moet voor elk vakgebied aanwezig in zijn team een en maximum drie referenties voorleggen die hij relevant acht met betrekking tot het voorwerp van de opdracht en de verwachte vaardigheden, gerealiseerd of lopend, tijdens de drie voorbije jaren. Elk van zijn realisaties wordt voorgesteld op maximum 4 A4-pagina’s en gaat zo mogelijk gepaard met een attest van goede uitvoering opgesteld door de opdrachtgever. De referenties tonen het vermogen van de kandidaat aan om de betrokken studies uit te voeren en in het bijzonder het vermogen van de kandidaat om aan de volgende drie aspecten te beantwoorden : De relatie van het project met de context, met inbegrip van de sociale dimensies De bewoonbaarheid van het project, dus het vermogen om harmonieuze sociale relaties uit te bouwen, het nodige comfort te leveren aan de gebruikers en levenskwaliteit aan te bieden in de ruimtes De oplossingen voor technische beperkingen op het gebied van stabiliteit, speciale technieken, duurzame ontwikkeling en budget.
- Het bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (België) of de inschrijving bij een equivalent beroepsinstituut voor buitenlandse kandidaten.
- Het curriculum vitae van de teamleden die zullen instaan voor het project Conform de bepalingen van artikel 71, 3de alinea van het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken mag een kandidaat of inschrijver desgevallend en voor een bepaalde opdracht de vaardigheden van andere entiteiten naar voren brengen, ongeacht de juridische aard van de banden die er bestaan tussen hem en deze entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen beschikt door het voorleggen van de verbintenis van deze entiteiten om deze middelen ter beschikking te stellen van de dienstverlener. . III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Neen. III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : Ja Toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : De uitvoering van de diensten is voorbehouden aan architecten, architectenbureaus, verenigingen van architecten of multidisciplinaire verenigingen waarvan de mandataris is ingeschreven bij de orde van architecten. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Ja. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd : Neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen Beoogd aantal ondernemingen : minimum 3, maximum : 6. IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium 1 : Verband met de context Criterium 2 : Bewoonbaarheid Criterium 3 : Technieken IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.2) Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen IV.3.3) Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Zijn bestekken gratis ? Ja Informatie voor betalende lastenboeken / documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : Datum : 29/04/2011, Tijdstip : 11:00 IV.3.5) Datum van verzending van uitnodiging tot het indienen van een offerte of deelneming aan geselecteerde kandidaten : 16/05/2011. IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : FR,NL. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD : Ja Verwijzen naar project(en) en/of programma(’s) : Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Publications/Publicaties On Line Page 3 of 8 http://www.publicationsonline.be/as.... 22/03/2011 VI.3) Overige inlichtingen : @Ref:00751897/2011014088 Een comité zal instaan voor het evalueren van de kwaliteit van de inschrijvingen en, in de tweede fase, van de offertes ingediend door de inschrijvers. De inschrijvers die een offerte hebben ingediend die voldoende wordt geacht, worden voor hun prestatie vergoed met een bedrag van 7500 Euro. Voor de inschrijver die het project krijgt toegewezen zal deze retributie worden afgetrokken van de eerste factuur voor erelonen. De kandidaten worden verzocht om hun inschrijvingsdossier in 3 exemplaren op papier in te dienen, waaronder een origineel en 2 kopie(s). Elk exemplaar van het inschrijvingsdossier bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (document conform het model bijgevoegd bij dit bericht) evenals alle andere documenten die moeten worden voorgelegd op basis van dit bericht van aanbesteding. Informaties over lastenboek(en)/document(en) het bestek en de bijlagen worden gratis overhandigd aan de geselecteerde kandidaten VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING : 22/03/2011 .. Publications/Publicaties On Line Page 4 of 8 http://www.publicationsonline.be/as.... 22/03/2011